Az adatkezelés módja és a személyes adatok védelme a Prosper Szoftverház Kft-nél

A www.e-line.hu honlapot a Prosper Szoftverház Kft. üzemelteti.

A honlap szerverének üzemeltetését a Prosper Szoftverház Kft. végzi saját infrastruktúráján.

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt a Prosper Szoftverház Kft. által a személyes adatok kezelése során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról. Cégünk ügyel arra, hogy az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartsa.

A honlap böngészésével, bármilyen funkciójának használatával Ön elfogadja az ezen nyilatkozatban leírtakat és hozzájárul adatai cégünk által történő kezeléséhez. Ha nem ért egyet a nyilatkozat tartalmával, kérjük ne használja a honlapot és annak semmilyen funkcióját.

Az adatok kezelője: Prosper Szoftverház Kft. (székhely: 9022 Győr, Rákóczi u. 36.; e-mail: prosperkukacprosper.hu)

A Prosper Szoftverház Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli.

Fontosabb definíciók:

  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A Prosper Szoftverház Kft. kezelésébe az alábbi módokon juthat az Ön személyes adata:

  • Ezen honlap használatával Ön megadhatja nevét, elérhetőségeit, egyéb adatait, ha a honlap funkcióját használva kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezeket az adatokat az Ön engedélyével rögzítjük és kezeljük.

A Prosper Szoftverház Kft. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsággal és bizalmassággal kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A honlap használata, böngészése során az Ön böngészője segítségével kis adatcsomagokat (cookie-kat, sütiket) helyezhetünk el az Ön készülékén. Cookie-k használata bevett gyakorlat napjaink internetezési kultúrájában. Egyéb, az Ön operációs rendszere, alkalmazásai által létrehozott, lementett adatok cégünktől függetlenek és nincs ráhatásunk a kezelésükre.

Két féle cookie helyezhető el az Ön készülékén. Ezek a rövid időtartamú cookie-k (session cookies) és hosszú időtartamú cookie-kat (long term cookies). A rövid időtartalmú cookie-k addig léteznek, amíg az adot weboldalon tartózkodik. Amikor bezárja a meglátogatott oldalt, a ezek a cookie-k törlődnek. A hosszú időtartalmú cookie-k az oldal bezárása után is a készülékén maradnak, és legközelebb mikor meglátogatja az oldalt ezek információval szolgálhatnak a felkeresett weboldal számára. A cookie-k alkalmazásának céljáról a továbbiakban olvashat.

Cookie-k használatának céljai:

  • A "Bejelentkezve maradok" funkció megvalósításához cookie kerül mentésre a készülékén.

Cookie-k (Sütik) engedélyezése, tiltása, törlése

Böngészője segítségével lehetősége van a cookie-kat engedélyezni, letiltani, törölni. A legtöbb modern böngésző olyan lehetőséget is biztosít, amely segítségével bizonyos oldalaknak engedélyezheti, másoknak tilthatja a cookie-k elhelyezését. A beállítások további megismeréséhez keresse fel böngészőjének hivatalos weboldalát.

A Prosper Szoftverház Kft. a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Prosper Szoftverház Kft. elkötelezetten ügyel arra, hogy az Ön, valamint minden ügyfele, partnere, honlap-látogatója személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Prosper Szoftverház Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Prosper Szoftverház Kft. elhatárolja magát olyan esetktől, amikor rajta kívül álló okokból harmadik személyek (pl. hacker, fizikai vagy elektronikus behatoló) jogellenesen személyes vagy egyéb információt fürkésznek ki. Ez esetben a Prosper Szoftverház Kft. nem vállal felelősséget a rajta kívül álló módon történő adatkezelésért.

A Prosper Szoftverház Kft. nem vállal felelősséget és az adatkezeli szabályozásán kívüli esetként értelmezi azokat az eseteket, amikor Ön vagy bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját maga tesz közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé személyes adatokat harmadik személyek számára - így pl. felhasználónév, jelszó vagy kód nem megfelelő kezeléséből adódóan -, akik azt jogellenes célra vagy jogellenes módon is felhasználhatják.

Ön és bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérheti a Prosper Szoftverház Kft. által kezelt személyes adatai módosítását vagy törlését.